เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

                    เริ่มต้นธุรกิจจากการจาการทำโรงเลื่อย  โรงโม่ โรงไม้เบญจพรรณ และยางพารา  โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า  สุราษฎร์ผาทอง  หลังจากทำมาได้ระยะหนึ่งธุรกิจที่ดำเนินการมั่นคงขึ้น  จึงได้เพิ่มมาทำธุรกิจแผ่นพื้นเสาเข็มและใช้ชื่อทางการค้าว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัดผาทองคอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัดผาทองคอนกรีต  จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฏหมายเพ่งพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ  วันที่ 9 เมษายน 2536 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 9/4 ก. ถนนราษฎร์อุทิศ  ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานีมีสำนักงานสาขา 2 แห่ง  สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่107/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160 สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 105/4 หมู่ที่  8 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  84000 ผู้เป็นหุ้นใหญ่ คือนายบัญชา วงค์เจริญ

วัตถุประสงค์หลักของห้างคือ  เป็นผู้ผลิตสินค้าอาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ   ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่อระบายน้ำ  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก และหินก่อสร้าง โดยยึดถือคุณภาพของสินค้า บริการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่หลักครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเขตพื้นที่ใกล้เคียง  โดยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยเราคำนึงถึง คุณภาพ และการรักษามาตรฐานของสินค้า ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์   (Vision)

มุ่งมั่นสร้างงานคุณภาพ  พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำ  มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเรา

พันธกิจ  (Mission)

  • เราจะเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต และการบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • เราจะดำเนินการค้าด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  • เราจะสร้างและขยายเครือข่ายการขาย
  • เราจะทำงานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

ข้อมูลทั่วไปและกิจกรรมหลักของห้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดผาทองคอนกรีต  จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่  9 เมษายน 2536

  1. สำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่ที่ 9/4  ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด  อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
  2. สาขาที่  1 ตั้งอยู่ที่  107/1 หมู่ที่ 7 ต.พลายวาส  อ. กาญจดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-380848 และ 081-9791886
  3. สาขาที่  2 ตั้งอยู่ที่  105/4 หมู่ที่ 8  ต.วัดประดู่ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-201195  Fax.  077 201-196 , 0817197377
  • ทุนจดทะเบียน  60 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของห้างของห้างฯ  คือ นายบัญชา วงศ์เจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผาทองคอนกรีต  มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 130 คนมียอดขายประมาณ  140 ล้านบาทต่อปี

ค้นหา

ผลงาน