All เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

เสาเข็มคอนกรีต เสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เลขที่ มอก.396-2549
เป็นเสาเข็มที่ผลิต และออกแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เสาเข็มเป็นแบบภาคตัด
ขวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน และเสาเข็มแบบ I

เลขที่ มอก.396-2549