All หินก่อสร้าง

หินก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์หินก่อสร้างผาทองสุราษฎร์ ที่ทำการผลิต
เป็น “ประเภทหินปูน”ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาด
คละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวล
ผสมคอนกรีตมาตรฐาน ASTM-C33,มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง
และ มาตรฐานกรมโยธาธิการ