All ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำเลขที่ มอก.128-2549 (ท่อ มอก.) เป็นผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีต ชนิดปากลิ้นราง
ใช้สำหรับระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน จากอาคาร บ้านเรือน และ
โรงงาน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนน ต่างๆ โดยใช้ควบคู่กับ
บ่อพักคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง จะผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัดแรง
ด้วยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนถึงการบ่มคอนกรีต ทำให้มี
ความแข็งแรงทนทานมีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
ทั้งชนิดไม่เสริมเหล็ก (ท่อคมล.)และชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.)

มอก.128-2549 (ท่อ มอก.)