All บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต (Manhole) เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
ประเภทบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งใช้งานร่วมกับท่อคอนกรีตระบายน้ำเสีย
โดยการสวมท่อคอนกรีตเข้ากับบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งจัดวางห่างกันเป็นระยะๆ