All คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
มอก. 213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จ ที่หจก.ผาทอง
คอนกรีตทำการผลิตเป็นชนิดผสมใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมมีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้
ได้สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าและสะดวกต่อการใช้งาน

มอก.213-2560 คอนกรีตผสมเสร็จ